Privacybeleid van de International Art Club (IAC)
De persoonsgegevens van leden waarover IAC beschikt zijn de NAW gegevens (naam, [mail-]adres, woonplaats), alsmede telefoonnummer, jaar aanvang lidmaatschap, foto’s die zijn toegestuurd in verband met exposities en registratie van aanwezigheid op vergaderingen.
Deze gegevens worden gebruikt voor het doel van IAC, namelijk het bevorderen en aanmoedigen van de uitoefening van de visuele kunsten.
In het bijzonder worden de gegevens gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor evenementen en vergaderingen en voor het informeren van de leden over activiteiten binnen de vereniging door middel van nieuwsbrieven.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de namen van leden bewaard voor het samenstellen van statistieken met betrekking tot het historisch ledenverloop.
De gegevens worden mede ter beschikking gesteld aan de leden en de docenten van de cursussen teneinde contacten tussen hen mogelijk te maken voor het maken van afspraken en het organiseren van gezamenlijke kunstzinnige activiteiten. Deze gegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld, hetgeen bij de toezending van de adressenlijst aan de leden zal worden vermeld. Een lid kan de toestemming aan het ter beschikking stellen van zijn of haar gegevens aan de leden onthouden door dit aan het bestuur kenbaar te maken.
De gegevens worden door IAC niet verstrekt aan derden, tenzij met toestemming van de betrokkene. Derden die kennis zouden kunnen nemen van de persoonsgegevens (drukker van onze nieuwsbrief, ICT ondersteuning, etc.) worden vooraf verplicht om vertrouwelijk met de gegevens om te gaan.
Ieder lid heeft het recht de gegevens in te zien, ze door IAC te laten aanpassen en het recht een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) ervan. Een klacht kan worden ingediend bij het bestuur van IAC.

logo-trans-klein

De International Art Club is een vereniging die je de mogelijkheid biedt je te ontwikkelen in tekenen, schilderen en grafische technieken.

  • Weimarstraat 23

    2562 GN Den Haag

Copyright 2017 IAC DEN HAAG © All Rights Reserved